Przejdź do głównej treści

Charakterystyka studiów licencjackich na kierunku kognitywistyka

Instytut Filozofii UJ we współpracy z Instytutem Psychologii oraz Instytutem Informatyki prowadzi od 2010 roku studia stacjonarne  I  stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku kognitywistyka. Przedmiotem tych interdyscyplinarnych studiów są dociekania na temat tego jak ludzie oraz systemy sztucznej inteligencji poznają otaczający świat i w nim działają. Studia dają wiedzę i umiejętności z zakresu filozofii, logiki, informatyki, lingwistyki, psychologii oraz neuronauki, zgodnie z efektami kształcenia określonymi w uchwale Senatu UJ nr 34/III/2012.

Do zaliczenia każdego roku studiów wymagane jest uzyskanie 60 punktów ECTS w ramach planu studiów. Do zaliczenia całego toku studiów należy uzyskać 180 punktów ECTS. W całym toku studiów studenci mogą decydować o wykorzystaniu 74 ECTS. Ukończenie studiów następuje poprzez złożenie pracy dyplomowej (pracy licencjackiej) oraz zaliczenie egzaminu dyplomowego. Absolwent/ka studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata kognitywistyki.

Pierwsza część studiów (semestry I - III) to Wprowadzenie w kognitywistykę, które składa się z dwudziestu kursów (w tym jednego do wyboru) prezentujących jej podstawowe dyscypliny składowe, należące do obszaru filozofii, nauk formalnych, informatyki oraz psychologii i neuronauki. Druga część studiów (semestry IV – VI) podejmuje kluczowe Problemy i modele w kognitywistyce, począwszy od percepcji, poprzez bardziej złożone czynności umysłu, aż po działanie ludzi i inteligentnych maszyn oraz inną tematykę wybieraną przez studentów.